Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Xfitclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Xfitclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Xfitclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden en leveranciers worden door Xfitclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en de schriftelijke aanmelding Lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Xfitclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam;
– Adresgegevens;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Gezondheid;
– Betalingsgegevens;
– Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
– Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
– Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Uw persoonsgegevens worden door Xfitclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Xfitclub verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over gewicht, vetpercentage, bmi etc.
 • gegevens over trainingsdoelen
 • gegevens via wearables

Xfitclub gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Xfitclub verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden/cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Xfitclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) administratieve doeleinden en de grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkoms. We bewaren de gegevens gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst /behandelovereenkomst en daarna maximaal 7 jaar. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Xfitclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Xfitclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Xfitclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Xfitclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Xfitclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Links

Onze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Xfitclub is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookiebeleid/statistieken

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. Uw kunt u computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken van Xfitclub.

Binnen de EU

Bewaartermijn

Xfitclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Camerabeveiliging

Xfitclub heeft belangen betreffende de privacy van haar werknemers/bezoekers afgewogen tegen de noodzaak van haar eigen belang. En stelt dat camerabewaking noodzakelijk is ter bescherming van haar werknemers, bezoekers en het bedrijf. Camerabeelden worden maximaal 4 weken na opname of na afronding van een incident bewaard, tenzij Xfitclub het noodzakelijk acht deze langer te bewaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Xfitclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Xfitclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xfitclub maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Xfitclub verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Xfitclub.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Neem dan contact met Xfitclub op.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contact / Lid worden
Of bel ons 035-3030043
Instagram

Volg ons